Algemene voorwaarden

Algemene Leverings– en Betalingsvoorwaarden van Nano Inrichters VOF te Moordrecht

 

Artikel 1- Algemene begripsbepalingen

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die van Nano Inrichters VOF goederen afneemt dan wel laat plaatsen.

Nano Inrichters VOF, gevestigd Westbaan 284 te Moordrecht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele andersluidende inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten van Nano Inrichters VOF, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien en voor zover Nano Inrichters VOF ten behoeve van de levering van goederen derden inschakelt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen.
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn
of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Nano Inrichters VOF en de opdrachtgever zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.

Artikel 3 – Offertes, prijzen en totstandkoming der overeenkomst

 1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van Nano Inrichters VOF van de order aan de opdrachtgever.
 3. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door Nano Inrichters VOF uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Een samengestelde offerte verplicht Nano inrichters niet tot het verrichten van een gedeelte van de in de offerte genoemde werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  5. Het aanbod vermeld de prijs van materialen en de wijze van prijsvorming: aanneming, richtprijs of regie.
  Aanneming: bij aanneming komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht, behoudens meerwerk.

  6. Telefonisch opgevraagde prijzen gelden als richtprijzen.

Artikel 4 – Duur en einde overeenkomst

 1. De overeenkomst vangt aan en eindigt op de in de schriftelijke bevestiging genoemde data.
 2. Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening en retournering van de door Nano inrichters toegezonden offerte.

 3. De overeenkomst kan tussentijds zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist per aangetekende brief door Nano Inrichters VOF worden beëindigd, indien:
 4. de opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of de nadere overeenkomst niet nakomt.
 5. de opdrachtgever met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
 6. de opdrachtgever is overleden cq haar rechtspersoonlijkheid verliest.
 7. de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet, dan wel een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 284 e.v. van de Faillissementswet van toepassing is verklaard.
 8. op het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever op andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te kunnen komen.

Artikel 5  Aflevering, eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. De levertijd vangt aan op de dag als vermeld in de schriftelijke bevestiging en eindigt op de daarin genoemde leveringsdatum en vindt plaats op de wijze zoals in de schriftelijke bevestiging is aangegeven.
 2. Indien Nano Inrichters VOF constateert dat de overeengekomen leveringsdatum niet kan worden gehaald treedt zij in overleg met de opdrachtgever om een nieuwe leveringsdatum overeen te komen.
 3. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Nano Inrichters VOF uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en eventueel verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
 4. Het staat de opdrachtgever niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Nano Inrichters VOF de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel te bezwaren.
 5. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Nano Inrichters VOF de zaken aan Nano Inrichters VOF ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Nano Inrichters VOF of aan de door Nano Inrichters VOF aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.
 6. Nano Inrichters VOF verschaft overeenkomstig het gestelde onder lid 3 aan de opdrachtgever het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Nano Inrichters VOF ten behoeve van andere aanspraken die Nano Inrichters VOF op de opdrachtgever heeft. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van Nano Inrichters VOF zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.
 7. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 6 – Uitvoering van de werkzaamheden en garantie

1.Nano Inrichters VOF zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdracht­gever naar beste weten en kunnen en verricht haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen.

2.Nano Inrichters VOF  staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken.Nano Inrichters VOF is niet gehouden tot garantie die verder strekt dan tot hetgeen aan garantie door de fabrikant van de door Nano Inrichters VOF Nano Inrichters VOF behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien hij dit nodig of gewenst acht.

3.Iedere aansprakelijkheid van Nano inrichters is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Nano Inrichters, vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Nano inrichters beperkt tot het bedrag wat aan de Opdrachtgever is gefactureerd en in ieder geval nimmer hoger dan € 2.500,=.

4. Nano inrichters is jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding als gevolg van gebreken in de prestatie , niet onder gebreken vallen producten welke door leverancier geleverde anderzijds bij vloeren het niet volgen van voorgeschreven opstart protocool welke op website van nano inrichters te vinden onder kopje VLOEREN.

5.Eventuele garanties vervallen 6 maanden na de datum van oplevering als bedoeld in artikel 11.

Niet als gebreken zijn aan te merken:
a. Gebreken in het werk ten gevolge van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf.
b. Normale slijtage aan het geleverde werk.
c. Gebreken als gevolg van oneffenheden , bollingen of verdikkingen in de wand(en )ondergrond welke door bouwer zijn opgeleverd als zijnde behang klaar .
d. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht.
e. Andere van buitenaf komende oorzaak of invloed.
f.  Afwijkingen van geringe betekenis zoals krimpnaadjes in donker kleurig behang of papier behang welk apart word aangebracht.
g. (scheur)vorming op dilletaties en/of plaatnaden bij houtskeletbouw elementen en aan of uitbouwen welke door werking van de muren zijn veroorzaakt.
h. Afwijkingen als gevolg van de door de leverancier gebruikte materialen die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen betrekking hebbende productspecificaties worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt en vallen niet binnen de garantie als genoemd in dit artikel.

i. Nano inrichters garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende een periode van 6 maanden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij deze in de algemene voorwaarde staan anderzijds deze door Nano inrichters aangetoond dat het gebrek geen verband houdt met het werk of het gebrek is ontstaan door oorzaken die niet voor rekening en risico van Nano inrichters komen.

Artikel 7  – Betaling, rente en kosten

 1. De opdrachtgever dient 50% van het totaal bedrag van de factuur op de dag van start werkzaamheden te voldoen. De resterende 50% zal na ondertekening direct voldaan worden, tenzij een afwijkende betalingstermijn wordt overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Nano inrichters aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
  A: Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur.

  B:De laatste termijnfactuur geldt als eindafrekening. In geval geen termijnbetalingen zijn overeengekomen geldt, behoudens voorschotfacturen, de eerste factuur als eindafrekening.

 3. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met  welke vordering dan ook.
 4. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig artikel 4 lid 2 wordt geen restitutie verleend. Eventueel nog niet betaalde termijnen van de overeengekomen prijs zijn bij beëindiging conform artikel 4 lid 2 terstond opeisbaar en verschuldigd.
 5. Indien het factuurbedrag niet is betaald op de in lid 1 overeengekomen  datum, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de   opdrachtgever schriftelijk worden aangemaand de schuld, verhoogd met de wettelijke rente vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden, binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning te voldoen.
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Nano Inrichters VOF en/of het door Nano Inrichters VOF ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende wettelijke rente komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de in totaal door de opdrachtgever verschuldigde som met een minimum van 350,-Euro.
 7. Nano inrichters is na verloop van de in lid 2 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Nano inrichters hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8  reclame

 1. Reclames dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Nano Inrichters VOF kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Nano Inrichters VOF geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken conform de specificaties in de overeenkomst correct heeft afgeleverd.
 2. Reclames geven aan de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
 3. Indien een reclame door Nano Inrichters VOF gegrond wordt bevonden, heeft Nano Inrichters VOF het recht te hare keuze:
  a: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
  b: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te
  repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Nano Inrichters VOF worden afgegeven;

Artikel 9 – Overmacht en annulering

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en  ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van één der partijen ontstaan, zoals oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, niet of niet tijdig levering van goederen en diensten door derden, werkstaking, blokkades, bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemieën e.d.)
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van partijen niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zal Nano Inrichters VOF gehouden zijn tot het vergoeden van door de opdrachtgever geleden schade in geval van overmacht.
 3. Indien de overeenkomst in geval van overmacht tussentijds door Nano Inrichters VOF is beëindigd, is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeenge­komen vergoeding verschuldigd als met de stand der uitgevoer­de werkzaam­he­den overeenkomt.
 4. Indien de opdrachtgever zijn order alsnog geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dan behoeft dit de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nano Inrichters VOF. Als dan is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering door Nano Inrichters VOF reeds gemaakte kosten van voorbereiding, materiaal, loonkosten  etc. te vergoeden, te vermeerderen met een schadeloosstelling van 10 % van het overeengekomen factuurbedrag .

Artikel  10 – Aansprakelijkheid

 1. Nano Inrichters VOF aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een  toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.

Artikel  11 – Oplevering

Het werk is opgeleverd wanneer Nano Inrichters aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard;
2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien en zodra:

a. 5 werkdagen zijn verstreken nadat de Opdrachtgever van Nano Inrichters schriftelijk de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is, of 8 dagen zijn verstreken nadat de verzenddatum van de eindafrekening als bedoeld in artikel 12 de Opdrachtgever nalaat het werk binnen die termijn te aanvaarden;

b. wanneer de Opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht (weer) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in-gebruik-neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 12 –  Geheimhouding

Nano Inrichters VOF en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Nano Inrichters VOF of de opdrachtgever als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voor vloeit.

Artikel 13 – Verplichtingen opdrachtgever

1. De Opdrachtgever stelt Nano inrichters in de gelegenheid het overeengekomen werk te verrichten.
2. De Opdrachtgever zorgt er voor dat Nano Inrichters tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde gegevens, zoals tekeningen.

3. De Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat de wanden tijdig saus- en behangklaar zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Opdrachtgever draagt zorg voor aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de Opdrachtgever.

5. De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Nano inrichters behoren zodanig geschieden dat Nano inrichters daarvan geen hinder of vertraging van ondervind. Indien niettemin hinder of vertraging ontstaat of valt te verwachten, dan dient de Opdrachtgever Nano Inrichters daarvan tijdig in kennis te stellen.

6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de Opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan Nano Inrichters te vergoeden indien deze omstandigheden aan de Opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op alle door Nano Inrichters VOF gedane aanbiedingen en/of offertes dan wel leveringen, hoe ook genaamd, alsmede op alle met Nano Inrichters VOF gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.